Uruchomienie usług depozytariusza

Uruchomienie usług depozytariusza

2021-11-01

Mamy przyjemność poinformować, że NWAI Dom Maklerski S.A. z dniem 1 listopada 2021 r. rozpoczął świadczenie usługi w zakresie wykonywania funkcji depozytariusza funduszy inwestycyjnych zamkniętych.

Jest to naturalne poszerzenie kompleksowej oferty NWAI dla funduszy inwestycyjnych, w tym zwłaszcza funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Od czasu wprowadzenia w 2019 roku usługi agenta emisji dla certyfikatów inwestycyjnych, przeprowadziliśmy ten proces dla największej liczby emisji certyfikatów spośród wszystkich agentów. Prowadzimy również rejestry sponsora emisji, świadczymy usługi agenta płatniczego oraz pośrednika rejestracyjnego. Jesteśmy jednym z najaktywniejszych organizatorów publicznych emisji certyfikatów inwestycyjnych – piszemy prospekty emisyjne, organizujemy konsorcja oraz dystrybuujemy online certyfikaty na platformie enwai.pl, a po wprowadzeniu certyfikatów do obrotu pełnimy dla nich funkcję animatora rynku. Z samymi towarzystwami mamy też przyjemność współpracować prowadząc dla nich rejestry akcjonariuszy.

NWAI Dom Maklerski S.A. zatrudnia dedykowany do wykonywania funkcji depozytariusza zespół specjalistów, dysponujących bogatym zakresem kompetencji, wiedzy, a także posiadających doświadczenie na rynku funduszy inwestycyjnych zamkniętych, gwarantującym należyte wykonywanie funkcji depozytariusza, z pełnym poszanowaniem obowiązujących regulacji prawa polskiego i unijnego, jak również z praktyczną znajomością zagadnień, z którymi stykamy się na tym rynku, a jednocześnie świadomym konieczności zapewnienia efektywnej i elastycznej współpracy pomiędzy towarzystwem a depozytariuszem w bieżącej działalności funduszy inwestycyjnych zamkniętych, uwzględniającej specyfikę, ale i zróżnicowanie funduszy.

Nie bez znaczenia jest też fakt, że NWAI nie prowadzi działalności w zakresie zarządzania portfelami funduszy inwestycyjnych ani portfelami instrumentów finansowych, nie jest też powiązany osobowo ani kapitałowo z żadnym towarzystwem funduszy inwestycyjnych. Tym samym pomiędzy działalnością NWAI oraz TFI nie występuje żaden konflikt interesów wynikający z prowadzenia konkurencyjnej działalności.

Zachęcamy do rozważenia naszej oferty oraz do kontaktu na nasz dedykowany dla funkcji depozytariusza adres:

depo@nwai.pl

jak również do odwiedzenia naszej strony internetowej, dedykowanej usłudze depozytariusza:

www.nwai.pl/dla-emitentow/depozytariusz

Opublikuj post:

Rejestr akcjonariuszy

2020-02-07

Od 1 marca 2021 roku akcje spółek akcyjnych i SKA nie mogą mieć formy dokumentu, lecz muszą być zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy. NWAI prowadzi taki rejestr. Zobacz szczeg&oacu ...

Animacja papierów wartościowych

2017-10-01

Animacja papierów wartościowych polega na dokonywaniu przez NWAI Dom Maklerski na rachunek własny czynności mających na celu wspomaganie płynności obrotu instrumentami finansowymi. NW ...

Uruchomienie usług depozytariusza

2021-11-01

Mamy przyjemność poinformować, że NWAI Dom Maklerski S.A. z dniem 1 listopada 2021 r. rozpoczął świadczenie usługi w zakresie wykonywania funkcji depozytariusza funduszy inwestycyjnych zam ...

Raport obligacyjny - kwiecień 2023

2023-05-19

W sekcji raporty zamieściliśmy raport miesięczny na temat rynku obligacji korporacyjnych w kwietniu 2023. Zachęcamy do lektury.