Depozytariusz Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych

Każdy fundusz inwestycyjny musi posiadać wyznaczonego przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych depozytariusza. Depozytariusz musi być wyznaczony jeszcze przed zarejestrowaniem funduszu w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych. Każdy fundusz inwestycyjny może dokonać w toku działalności zmiany depozytariusza na warunkach określonych w Ustawie o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

Zadania depozytariusza:

  • Zapewnienie bezpieczeństwa inwestycji dokonywanych w fundusz inwestycyjny przez jego uczestników, w tym w szczególności ochrona przed sprzeniewierzeniem powierzonych środków (fraudem).

  • Weryfikacja spełniania przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych zarządzające funduszem, przez sam fundusz oraz przez podmioty świadczące usługi na rzecz funduszu wymogów wynikających z przepisów prawa oraz z innych regulacji, przede wszystkim ze statutu funduszu.

  • Prowadzenie rejestru aktywów funduszu inwestycyjnego.

  • Sprawowanie ogólnej kontroli nad zgodnością działalności funduszu inwestycyjnego z prawem i statutem funduszu.

Dlaczego NWAI Dom Maklerski?

  • Usługa depozytariusza dla każdego rodzaju funduszu inwestycyjnego zamkniętego.

  • Elastyczne reagowanie na bieżące zagadnienia i problemy występujące w działalności funduszy inwestycyjnych zamkniętych.

  • Utrzymywanie bieżącej kontroli zgodności działalności funduszy inwestycyjnego zamkniętego w ścisłej współpracy z towarzystwem funduszy inwestycyjnych zarządzającym funduszem.

  • Kompleksowość usług dla funduszy inwestycyjnych - jesteśmy liderem rynku usług agenta emisji oraz jednym z najaktywniejszych organizatorów ofert publicznych certyfikatów inwestycyjnych.